15 Nguyễn Ngọc Kiên
  • Tuổi

    23

  • Số trận

    5

  • Số bàn

    1

COUNTRY

VIỆT NAM

date_of_birth

3/31/1997

joined

01/01/2019